Αιγιάλεια: Ξεκινούν τα χορωδιακά σύνολα της ΔΗΚΕΠΑ - pelop.gr


Αιγιάλεια: Ξεκινούν τα χορωδιακά σύνολα της ΔΗΚΕΠΑ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας καλωσορίζοντας μικρούς και μεγάλους ανακοινώνει για μια ακόμη χρονιά την έναρξη των Χορωδιακών συνόλων και των εκπαιδευτικών τμημάτων της, υπό τη διεύθυνση της μαέ-στρου και καθηγήτριας πιάνου Βασιλικής Νάσση, με σκοπό να αναβαθμίσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στον τομέα του Χορωδιακού τρα-γουδιού, αλλά και γενικότερα στον τομέα της μουσικής παιδείας παρέχοντας μοναδικές χορωδιακές εμπειρίες και μουσικές γνώσεις.

Με κορμό την Παιδική-Νεανική Χορωδία Αιγιαλείας που αισίως συμπλήρωσε 12 χρόνια συνεχούς και δημιουργικής παρουσίας, θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα καλύπτοντας όλες τις ηλικίες:

1. Μουσικά παιχνίδια. Το τμήμα απευθύνεται σε παιδιά 5-7 ετών που θέλουν να ανακαλύψουν τη μουσική μέσα από το παιχνίδι και αντί-στροφα. Μέσω μαγικών ιστοριών απογειώνεται η φαντασία τους και αναδεικνύεται η καλλιτεχνική τους φύση. Θα λειτουργεί κάθε Σάββατο 10:00-11.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης». Έναρξη Σάββατο 5 Οκτωβρίου.

Μηνιαίο κόστος συμμετοχής 1ο παιδί 10 ευρώ, 2ο παιδί 5 ευρώ, 3ο παιδί δωρεάν.

2. Παιδική-Νεανική Χορωδία Αιγιαλείας.

Τμήμα Αιγίου. Η μελωδική φωνή των νέων της Αιγιαλείας ακούγεται φρέ-σκια και δυνατή καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα Ελληνικού και ξένου ρεπερ-τορίου. Οι πρόβες θα γίνονται κάθε Σάββατο 11.00-13.00 στο Πολιτιστικό Κέ-ντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης». Έναρξη Σάββατο 5 Οκτωβρίου. Μηναίο κό-στος συμμετοχής 1ο παιδί 10 ευρώ, 2ο παιδί 5 ευρώ, 3ο παιδί δωρεάν.

Τμήμα Διακοπτού. Από το 2008 μεγάλωσε ήδη μιά γενιά παιδιών και συνεχί-ζει δυναμικά. Οι πρόβες θα γίνονται κάθε Σάββατο 16.30-18.30 στο Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού. Έναρξη Σάββατο 5 Οκτωβρίου. Μηνιαίο κόστος συμμε-τοχής 1ο παιδί 10 ευρώ, 2ο παιδί 5 ευρώ, 3ο παιδί δωρεάν.

3. Χορωδία ΚΑΠΗ Αιγίου. Πάντα δημιουργικά για 5η χρονιά. Οι πρόβες θα γίνονται κάθε Δευτέρα 17.00-18.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης». Έναρξη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου.

4. Χορωδία Ενηλίκων Διακοπτού. Με έδρα το Διακοπτό και 4 χρόνια λειτουργίας προσκαλούμε νέα μέλη από την Ανατολική Αιγιάλεια. Οι πρόβες θα γίνονται κάθε Τρίτη 19.30-21.00 στο Πνευματικό Κέντρο Διακοπτού. Έναρξη Τρίτη 1 Οκτωβρίου. Μηνιαίο κόστος συμμετοχής 10 ευρώ το άτομο, 15 ευρώ το ζευγάρι.

Η καλλιέργεια της φωνής και η ενασχόληση με το χορωδιακό τραγούδι επι-δρούν σε κάθε άτομο ξεχωριστά προάγοντας τη συνεργατικότητα, την άλλη-λεγγύη καθώς και τη διατήρηση της μουσικής πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Σας περιμένουμε!

Πληροφορίες και εγγραφές από Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου κα Μαυροπού-λου Μαρία (26910-28210) καθημερινά 09.00-13.00 στα γραφεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης» (Παλαιό Νο-σοκομείο) Νικ.Πλαστήρα 19 και Κανελλοπούλου.

Τ μ ή μ α τ α:

Μ ο υ σ ι κ ά Π α ι χ ν ί δ ι α : η λ ι κ ί ε ς 5 - 7 ε τ ώ ν

Π α ι δ ι κ ή Ν ε α ν ι κ ή Χ ο ρ ω δ ί α Α ι γ ι α λ ε ί α ς

Τ μ ή μ α Α ι γ ί ο υ & Τ μ ή μ α Δ ι α κ ο π τ ο ύ

Χ ο ρ ω δ ί α Κ Α Π Η Α ι γ ί ο υ

Χ ο ρ ω δ ί α Ε ν η λ ί κ ω ν Δ ι α κ ο π τ ο ύ

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς & Ε γ γ ρ α φ έ ς : Μ α υ ρ ο π ο ύ λ ο υ Μ α ρ ί α

Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο « Α λ έ κ ο ς Μ έ γ α ρ η ς »

Τ η λ. : 2 6 9 1 0 - 2 8 2 1 0 κ α θ η μ ε ρ ι ν ά 9 : 0 0 - 1 3 : 0 0


Πελοπόννησος Εκδοτική Α.Ε
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 206, 26222 Πάτρα

Μετάβαση στο πλήρες site
Τηλ 1: 2610-312530
Fax: 2610-312535
Email: pelop@pelop.gr
Εμπορικό τμήμα: emporiko@pelop.gr
Tμήμα Αγγελιών: aggelies@pelop.gr