Εισαγωγή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε Χρηματιστήρια Euronext - pelop.gr


Εισαγωγή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε Χρηματιστήρια Euronext

Ξεκίνησε σήμερα Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019, η διαπραγμάτευση της μετοχής της Titan Cement International SA, της νέας μητρικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Από τις 09.00 π.μ., ώρα Βρυξελλών, 78.668.627 κοινές ονομαστικές μετοχές διαπραγματεύονται στις αγορές αξιών του Euronext Βρυξελλών και του Euronext Παρισίων υπό το σύμβολο «TITC», ενώ η διαπραγμάτευσή τους στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών υπό το ίδιο σύμβολο ξεκίνησε στις 10.30 π.μ. ώρα Ελλάδος.

Με αφορμή την εισαγωγή του Ομίλου στο Euronext, ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, προσκεκλημένος του Euronext Brussels, παρέστη στην παραδοσιακή τελετή, με την οποία κηρύσσεται η καθημερινή έναρξη της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου, στην ημέρα της πρώτης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Titan Cement International.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, δήλωσε: «Η εισαγωγή στο Euronext αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο σε μια πορεία 117 ετών, αντανακλώντας πλήρως το διεθνή προσανατολισμό και αποτύπωμα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Ευχαριστούμε όλους τους μετόχους μας, υφιστάμενους και νέους, για την εμπιστοσύνη στο όραμά μας να εξελισσόμαστε συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Με τη δική τους υποστήριξη, θέτουμε σήμερα ακόμη πιο ισχυρά θεμέλια για τη μελλοντική μας ανάπτυξη διεθνώς και για την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων μας».

Παράλληλα, με αφορμή την εισαγωγή της Titan Cement International SA στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το Χρηματιστήριο Αθηνών προσκάλεσε τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ να κηρύξει την έναρξη της συνεδρίασης. Τον Όμιλο εκπροσώπησε ο κ. Νέλλος Κανελλόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, ο οποίος στον χαιρετισμό του δήλωσε: «Η σημερινή μέρα ανανεώνει και συνεχίζει την ιστορική πορεία παρουσίας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας του Ομίλου μας με το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Τιτάνας, με ενισχυμένο το διεθνές αποτύπωμά του και την ανταγωνιστικότητά του, θα συνεχίσει να αποτελεί σταθερό πυλώνα ανάπτυξης στην Ελλάδα, μεγιστοποιώντας την αξία που δημιουργεί για τους ανθρώπους μας, την κοινωνία, και τους μετόχους μας».

Στοιχεία επικοινωνίας:

Λ. Γιαννακοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου, 210-259 1140 / 6946-502942

Ά. Καρανίκα, Εταιρική Επικοινωνία Τομέα Ελλάδας TITAN, 210-259 1559 / 6970-150970

Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

Ç éóôïñßá ôïõ Ïìßëïõ ÔÉÔÁÍ îåêéíÜ ôï 1902 ìå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ðñþôïõ åñãïóôáóßïõ óôçí ÅëëÜäá. ÓÞìåñá, ï ¼ìéëïò Ý÷åé åîåëé÷èåß óå ìßá äéåèíÞ åôáéñßá ðïõ ëåéôïõñãåß åñãïóôÜóéá ôóéìÝíôïõ óå 10 ÷þñåò (ÇÐÁ, ÅëëÜäá, Áëâáíßá, Âïõëãáñßá, Â. Ìáêåäïíßá, Êüóïâï, Óåñâßá, Áßãõðôï, Ôïõñêßá êáé Âñáæéëßá), ìå åôÞóéá ðáñáãùãéêÞ äõíáìéêüôçôá 27 åêáôïììõñßùí ôüíùí ôóéìÝíôïõ êáé ôóéìåíôïåéäþí õëéêþí, åíþ Ý÷åé ðáñïõóßá óå ðåñéóóüôåñåò áðü 15 ÷þñåò. Ï ÔÉÔÁÍ áðáó÷ïëåß ðåñéóóüôåñïõò áðü 5.500 åñãáæïìÝíïõò ðáãêïóìßùò.

Ï ¼ìéëïò ÔÉÔÁÍ óõììåôÝ÷åé åíåñãÜ óå ðáãêüóìéåò óõíåñãáóßåò êáé óå äéåèíåßò ïñãáíéóìïýò ðïõ óôï÷åýïõí óôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ðñïêëÞóåùí ðïõ áöïñïýí ôçí ðáãêüóìéá âéþóéìç áíÜðôõîç, óôï ðëáßóéï ôùí Óôü÷ùí Âéþóéìçò ÁíÜðôõîçò ãéá ôï 2030 ôïõ ÏÇÅ.

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïí ¼ìéëï ÔÉÔÁÍ åðéóêåöèåßôå ôçí éóôïóåëßäá www.titan-cement.com.


Πελοπόννησος Εκδοτική Α.Ε
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 206, 26222 Πάτρα

Μετάβαση στο πλήρες site
Τηλ 1: 2610-312530
Fax: 2610-312535
Email: pelop@pelop.gr
Εμπορικό τμήμα: emporiko@pelop.gr
Tμήμα Αγγελιών: aggelies@pelop.gr